fbpx

Spoločenská zodpovednosť

CSR

Aktivity firmy zahŕňajú okrem úsilia o rozšírenie produktovej ponuky a o jej vysokú kvalitu rovnako zodpovedný prístup k životnému prostrediu, etické konanie v obchodných vzťahoch a angažovanosť v živote miestnych komunít.

Vplyv na životné prostredie

V každej dôležitej fáze výrobného procesu kontrolujeme spotrebu energie. V záujme vyššej efektivity priebežne analyzujeme úroveň spotreby energie a palív strojmi a zariadeniami, ktoré používame. Staršie a energeticky náročné elektrické motory meníme za nové, výkonnejšie a úsporné. Veľa pozornosti venujeme aj logistike, skladovaniu a optimálnemu plánovaniu dopravných ciest pre vysokozdvižné vozíky, aby spotrebovali čo najmenej paliva.

Čoraz menej odpadov z našej výroby končí na skládkach. V každom závode vedieme odpadové hospodárstvo, ktoré zahŕňa okrem iného triedenie odpadov a opätovné získavanie obalov. Závody majú navyše zaistených odberateľov odpadov vhodných na recykláciu. Vďaka nami patentovanej úspornej a ekologickej metóde sme značne obmedzili použitie fólií pre zabezpečovanie paliet s dlažobnými kockami (dokonca až o 70 %!). Fóliové archy oddeľujúce vrstvy kociek na palete nahradili zrná granulátu pochádzajúceho z recyklácie umelých hmôt.

V posledných štyroch rokoch sme pri výrobe betónu významne znížili spotrebu pitnej vody. Využívame na tento účel spodnú vodu zo špeciálne vyhĺbených studní. Zároveň sme vybudovali a zdokonalili systém recyklácie vody pre závody, ktoré vyrábajú vymývané kocky. Je nutné poznamenať, že vypracovaný systém sedimentácie je originálnym a unikátnym riešením.

Etika podnikania

Firma Libet sa vždy a v každej situácii usiluje konať fér, a to ako voči zákazníkom a zamestnancom, tak aj voči organizáciám, s ktorými spolupracuje. Toto úsilie sa prejavuje pri každodennej práci solídnosťou, poctivosťou, dôveryhodnosťou, rešpektovaním práv spotrebiteľov a princípov čestnej konkurencie. O ich účinnosti najviac vypovedajú ocenenia, ktorými sme boli vyznamenaní. K tým z poslednej doby patria SOLIDNÁ FIRMA, PODNIK FAIR PLAY, SOLÍDNY ZAMESTNÁVATEĽ a KVALITA ROKU 2010.

Vzťah k miestnym komunitám

V každom regióne, kde pôsobíme, spolupracujeme s miestnymi orgánmi, samosprávami alebo úradmi obcí. Udržiavanie dobrých vzťahov zakladáme predovšetkým na svojej účasti v miestnych spoločenských iniciatívach a pomoci pri riešení spoločensky citlivých otázok. Odovzdávame dary v podobe našich výrobkov neziskovým organizáciám, podporujeme školy, detské domovy, nadácie a ďalšie strediská poskytujúce pomoc. Okruh obdarovávaných verejných inštitúcií každoročne rozširujeme.

Libet - Producent Kostki Brukowej